Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2021

 

§1: Klubbens navn er: Badminton Roskilde.
Klubbens hjemsted er: Herregårdsvej 48, 4000 Roskilde.

 

§2: Klubbens formål er i videst muligt omfang at give borgerne i Roskilde-området mulighed for at dyrke primært badminton, sekundært anden relateret idræt, på alle niveauer.

 

§3: Klubben er gennem Badminton (BS)Sjælland medlem af Dansk Badminton Forbund (DBF) under Dansk Idrætsforbund (DIF). Klubben er gennem Dansk Badminton Forbund tilsluttet Badminton World Federation (BWF) og endvidere tilsluttet DGI og Roskilde Idrætsunion (RIU).

 

§4: Optagelse. Som medlem kan optages enhver, som anerkender klubbens vedtægter. Udelukket fra medlemskab er enhver, der er ekskluderet af en forening under DIF, eller som på grund af restance er slettet af en klub under DBF eller RIU. Optagelse kan dog ske når forholdet til den pågældende klub er bragt i orden.
Ethvert medlem, der efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte, eller som gennem sin adfærd skader klubbens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne i kortere eller længere tid. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem.
Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sagen behandlet på den første ordinære generalforsamling efter sagens opståen.
§5: Medlemmer. Medlemmerne er enten aktive eller passive. Ved passive forstås, sådanne der kun er medlemmer for at støtte foreningen, disse har ingen stemme- eller spillemæssige rettigheder. Medlemmer under 16 år den 31.12 betegnes som ungdomsmedlemmer, der ikke har stemmeret. Samtlige medlemmer har adgang til klubbens generalforsamling og sammenkomster.

 

§6: Kontingenter. Kontingent for hver medlemskategori fastsættes af bestyrelsen forud for hver sæson. Kun aktive medlemmer kan reservere og benytte baner og kun for 1 sæson af gangen. Ikke medlemmer, kan dog benytte baner ved pr. gang at betale gældende gæstekontingent. Et kontingent for en sæson løber i 12 måneder (1. juni – 31. maj) og kontingentet er bindende for hele perioden.
Ved indmeldelse betales medlemskontingent samt eventuelt indskud.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i klubben påhvilede forpligtelser.

§7: Betaling. Betaling af kontingent forfalder forud for sæsonens begyndelse, og senest 14 dage efter ny indmeldelse. Indbetaling sker via PBS, FI betaling eller bankoverførsel. Klubben har mulighed for at opkræve betalingsgebyr, hvis der ikke benyttes PBS betaling.
Kontingentrestance medfører eksklusion efter forudgående to rykkere. Klubben kan etablere afdrags- og betalingsaftaler med medlemmer i særlige tilfælde.

 

§8: Opsigelse. Opsigelse af medlemskabet kan kun ske ved en sæsons ophør, med mindre bestyrelsen godtager opsigelsen f.eks. ved bortrejse, varig sygdom eller lign. Opsigelse og udmelding skal ske via e-mail til info@badminton-roskilde.dk.

 

§9: Generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel på klubbens hjemmeside og ved opslag i H.B.K. Hallen og på klubbens øvrige spillesteder med teksten: "Dagsorden ifølge lovene".
Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest den 20. marts i året efter regnskabsåret. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag, det reviderede regnskab og budget skal være fremlagt til gennemsyn i hallen samt på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af Dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste regnskabsår.
5. Indkomne forslag behandles.
6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.
7. Eventuelt.
Samtlige valg skal foregå skriftligt såfremt der opstilles flere kandidater end der skal vælges. De valgte kandidater tiltræder den 15. april. Den afgående bestyrelse har ansvaret for klubbens ledelse sæsonen ud. Den nye bestyrelse deltager i arbejdet med tilrettelæggelse af den nye sæson. Nye udvalgsmedlemmer tiltræder ligeledes den 15. april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder anledning hertil, og indkaldes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret krav herom. Bestyrelsen skal i så tilfælde foranledige indkaldelse inden 7 dage fra modtagelsen af andragendet, og med opgivelse af dagsorden.
Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har ved personligt møde de medlemmer, som den 1. januar er fyldt 16 år, med mindre man er i kontingentrestance. Dog kan valg ske uden personligt fremmøde, såfremt vedkommende over for bestyrelsen har erklæret sig indforstået hermed. For medlemmer under 16 år indehaves stemmeretten af en af forældrene. Valgbarhed til bestyrelsen har kun medlemmer samt forældre til medlemmer som tilhører ungdomsafdelingen.
Evt. indsigelse mod en generalforsamlings gyldighed skal fremsættes før forhandlingerne tager deres begyndelse. For vedtagelse af ændringer og tilføjelser til lovene kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Såfremt bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i denne særlige anledning, såfremt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling hvor evt. opløsning da kan besluttes af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af klubbens opløsning stilles dens ejendele og aktivitet til disposition for støtte for evt. fremtidige badmintonklubber i Roskilde området.

 

§10: Bestyrelse og administration. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer bestående af:
• Bestyrelsesformand
• Kasserer
• Seniorspillerudvalgsformand
• Motionsudvalgsformand
• Ungdomsudvalgsformand
• Veteranudvalgsformand
• Et Bestyrelsesmedlem.
Valgene gælder for 2 år.
På lige årstal vælges:
• Formanden
• Ungdomsudvalgsformand
• Veteranudvalgsformand
• Et Bestyrelsesmedlem
På ulige årstal vælges:
• Kasserer
• Seniorspillerudvalgsformand
• Motionsudvalgsformand
På lige årstal vælges desuden revisor, som minimum skal være en registreret revisor.

Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv med en suppleant, som er på valg ved næst kommende generalforsamling.
Det påhviler bestyrelsen at føre protokol (referat) over sine møder, der afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes inden 3 uger, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.
Klubben tegnes af formanden, eller i dennes fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand.

 

§11. Spilleudvalgene. Spilleudvalgenes repræsentant i bestyrelsen udpeger til sine udvalg inklusiv sig selv min. 2 udvalgsmedlemmer for Seniorspillerudvalget, min. 1. udvalgsmedlem for Veteranudvalget, min. 1. udvalgsmedlem for Motionsudvalget samt min. 4 udvalgsmedlemmer for Ungdomsudvalget. Formand for hvert af de 4 udvalg vælges særskilt jf. §10. Spilleudvalgene forestår udtagelse af spillere til at repræsentere klubben i matcher mod andre klubber, samt forestår alle trænings- instruktions- og turneringsarrangementer. Udvalgene er ansvarlige for at trænere og instruktører ansættes på vilkår og kontrakter, der er godkendt af Dansk Idrætsforbund samt overholder SKATS regler herfor. Der skal forelægge underskrevne ansættelseskontrakter forud for en sæsons påbegyndelse.

 

§12: Straffeattester. Alle nye trænere og ledere i ungdomsafdelingen giver samtidig med ansættelsen/tiltrædelsen samtykke til, at der indhentes oplysninger i Kriminalregistret vedrørende eventuelle seksuelle krænkelser.

 

§13: Rejsetilskud. Klubben kan yde økonomisk hjælp til medlemmer ved deltagelse i stævner eller matcher efter bestyrelsens skøn.

 

§14: Revision, budgetter og regnskab. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab skal revideres umiddelbart efter regnskabsårets slutning og forinden generalforsamlingen.